जांभळा eustoma (69 फोटो)

कल्पना


एक

Lisianthus Piccolo पांढरा


Eustoma Corelli Lavender

2

Eustoma Corelli Lavender


युस्टोमा लॅव्हेंडर

3

युस्टोमा लॅव्हेंडर


लिझियान्थस इस्टोमा फ्रीसिया

चार

लिझियान्थस इस्टोमा फ्रीसिया


Primula आणि eustoma

Primula आणि eustoma


गुलाब आणि eustoma

6

गुलाब आणि eustoma


Eustoma (Lisianthus)

Eustoma (Lisianthus)


युस्टोमा लिलाक पुष्पगुच्छ

आठ

युस्टोमा लिलाक पुष्पगुच्छ


Lisianthus लिलाक पुष्पगुच्छ

Lisianthus लिलाक पुष्पगुच्छ


Eustoma (Lisianthus)

दहा

Eustoma (Lisianthus)


Eustoma lisianthus टेरी

अकरा

Eustoma lisianthus टेरी


लिझियानथस रसेल

12

लिझियानथस रसेल


लिझियान्थस लॅव्हेंडर

13

लिझियान्थस लॅव्हेंडर


युस्टोमा लिलाक f1 टेरी

चौदा

युस्टोमा लिलाक f1 टेरी


Eustoma (Lisianthus)

पंधरा

Eustoma (Lisianthus)


अल्पाइन गुलाब eustoma

16

अल्पाइन गुलाब eustoma


युस्टोमा पर्पल पिकोटी

१७

युस्टोमा पर्पल पिकोटी


युस्टोमा लैव्हेंडर

अठरा

युस्टोमा लैव्हेंडर


युस्टोमा जांभळा

१९

युस्टोमा जांभळा


टेरी युस्टोमा फूल

वीस

टेरी युस्टोमा फूल


लिझियान्थस जांभळा

२१

लिझियान्थस जांभळा


लिझियान्थस लिलाक

22

लिझियान्थस लिलाक


Eustoma ABC ब्लू रोम

23

Eustoma ABC ब्लू रोम


युस्टोमा व्हायोलेट

२४

युस्टोमा व्हायोलेट


Eustoma lisianthus हस्तिदंत

२५

Eustoma lisianthus हस्तिदंत


Eustoma फोटो

26

Eustoma फोटो


युस्टोमा जांभळा

२७

युस्टोमा जांभळा


Eustoma Minuet गडद जांभळा

२८

Eustoma Minuet गडद जांभळा


lisianthus अंकुर

29

lisianthus अंकुर


युस्टोमा रसेल

तीस

युस्टोमा रसेल


eustoma ruunculus चा पुष्पगुच्छ

३१

eustoma ruunculus चा पुष्पगुच्छ


Eustoma रेशीम गुलाब

32

Eustoma रेशीम गुलाब


युस्टोमा फ्लेमेन्को निळा f1

33

युस्टोमा फ्लेमेन्को निळा f1


Eustoma lisianthus टेरी

३४

Eustoma lisianthus टेरी


Eustoma (Lisianthus)

35

Eustoma (Lisianthus)


Eustoma (Lisianthus)

३६

Eustoma (Lisianthus)


लिझियान्थस जांभळा

३७

लिझियान्थस जांभळा


Eustoma Parple

३८

Eustoma Parple


युस्टोमा ब्लू पिकोटी

39

युस्टोमा ब्लू पिकोटी


Eustoma (Lisianthus)

40

Eustoma (Lisianthus)


Eustoma (Lisianthus)

४१

Eustoma (Lisianthus)


Eustoma Ranunculus Matiola

42

Eustoma Ranunculus Matiola


आयरिश गुलाब eustoma

४३

आयरिश गुलाब eustoma


युस्टोमा टेरी बोरेलिस ब्लू

४४

युस्टोमा टेरी बोरेलिस ब्लू


Eustoma SAPFAIA

४५

Eustoma SAPFAIA


जांभळा युस्टोमा "रोझमेरी"

४६

जांभळा युस्टोमा “रोझमेरी”


लिझियान्थस व्हायलेट

४७

लिझियान्थस व्हायलेट


लिझियान्थस जांभळा

४८

लिझियान्थस जांभळा


लिझियान्थस पिकोलो लैव्हेंडर

49

लिझियान्थस पिकोलो लैव्हेंडर


चीनी गुलाब eustoma

पन्नास

चीनी गुलाब eustoma


लिझियान्थस लिलाक

५१

लिझियान्थस लिलाक


अल्स्ट्रोमेरिया लिसिअनथस फ्रीसिया

52

अल्स्ट्रोमेरिया लिसिअनथस फ्रीसिया


जांभळ्या रंगासह Eustoma

५३

जांभळ्या रंगासह Eustoma


रचना मध्ये Eustoma

५४

रचना मध्ये Eustoma


युस्टोमा फूल

५५

युस्टोमा फूल


लिझियान्थस इस्टोमा फूल

५६

लिझियान्थस इस्टोमा फूल


युस्टोमा ग्रँडिफ्लोरा

५७

युस्टोमा ग्रँडिफ्लोरा


Eustoma (Lisianthus)

५८

Eustoma (Lisianthus)


Eustoma (Lisianthus)

५९

Eustoma (Lisianthus)


युस्टोमा पर्पल (प्लाझ्मा)

६०

युस्टोमा पर्पल (प्लाझ्मा)


गुलाब आणि eustoma

६१

गुलाब आणि eustoma


टेक्सास ब्लूबेल इस्टोमा

६२

टेक्सास ब्लूबेल इस्टोमा


लिलाक इस्टोमाचा पुष्पगुच्छ

६३

लिलाक इस्टोमाचा पुष्पगुच्छ


युस्टोमा टेरी रोझी

६४

युस्टोमा टेरी रोझी


Eustoma lisianthus

६५

Eustoma lisianthus


युस्टोमा टेरी रोझी निळा

६६

युस्टोमा टेरी रोझी निळा


आयरिश गुलाब eustoma

६७

आयरिश गुलाब eustoma


आयरिश गुलाब eustoma

६८

आयरिश गुलाब eustoma


Eustoma Corelli Lavender

६९

Eustoma Corelli Lavender

Rate article